บริการงานกงสุล

บริการงานกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.พ. 2567

| 4,956 view

การต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน

(โดยการออกบัตรใหม่แทนบัตรเก่าที่หมดอายุ)

 

บุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรหรือพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี ที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ สามารถมายื่นขอต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน โดยการออกบัตรใหม่แทนบัตรที่หมดอายุ ได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ตามเงื่อนไข ดังนี้


เงื่อนไข (ตามที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกำหนด)

 1. ต้องไม่ใช่การทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก หากเป็นการทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก บุคคลนั้นจะต้องกลับไปทำที่ประเทศไทย เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือและรูปถ่ายที่อำเภอหรือเขตที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 2. จะต้องเป็นการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เป็นการทำบัตรใหม่ในกรณีชำรุด สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่ (ซึ่งจะต้องดำเนินการเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวในทะเบียนราษฎร์ที่ประเทศไทยก่อน)
 3. ผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นบุคคลถือสัญชาติไทย อายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
 4. ผู้ยื่นคำร้องต้องมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักแล้ว
 5. ผู้ยื่นคำร้องต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านชั่วคราวสำหรับบุคคลที่เดินทางไปต่างประเทศ
 6. สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่ยังคงมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปกติ (ท.ร. 14) กรมการปกครองอนุโลมให้ยื่นคำร้องขอต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนได้ โดยสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง จะดำเนินการย้ายชื่อผู้ยื่นคำร้องนั้นจากทะเบียนปกติ (ท.ร. 14) ไปอยู่ทะเบียนบ้านชั่วคราวฯ ในภายหลัง
 7. ผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศเยอรมนีเท่านั้น

รายการเอกสารประกอบการยื่นคำร้องผู้ยื่นคำร้องต้องมายื่นคำร้องด้วยตัวเอง โดยยื่นเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม
 • สำเนาทะเบียนบ้านไทยฉบับปัจจุบัน 1 ชุด
 • บัตรแสดงการมีสิทธิพำนักในเยอรมนี (Aufenthaltstitel) หรือใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebescheinigung) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
 • เจ้าหน้าที่อาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียม 5 ยูโร

เวลาให้บริการบัตรประจำตัวประชาชน

จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการตามประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ) โดยจะต้องทำนัดหมายล่วงหน้ากับแผนกบัตรประชาชน

รายละเอียดการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์: 069-698 68 205 (วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 14.00 - 17.00 น.)

อีเมล: [email protected]