นักแปลและล่ามภาษาไทย

นักแปลและล่ามภาษาไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.ค. 2567

| 3,639 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดทำบัญชีรายชื่อนักแปลและล่ามภาษาไทย ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับมอบอำนาจจากศาลเยอรมัน (Landgericht) เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการ และขอแจ้งให้ทราบ ณ ที่นี้ว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์ใดๆ กับนักแปลและล่ามภาษาไทยที่ปรากฎในรายชื่อนักแปลและล่ามภาษาไทยนี้

เกี่ยวกับอัตราค่าแปลนั้น ท่านสามารถอ่านระเบียบอัตราค่าแปลตามกฎหมายว่าด้วยการอัตราค่าจ้างงานศาลสถิตยุติธรรมและการจ่ายค่าตอบแทนของประเทศเยอรมนี (Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz-JVEG) โดยเฉพาะส่วนที่ 3 มาตรา 11 เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการแปลในเบื้องต้นได้

นักแปลและล่ามท่านใดที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมันแต่ยังไม่มีชื่อในบัญชีดังกล่าว ต้องการให้สถานกงสุลใหญ่ฯ เติมชื่อในบัญชี สามารถยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุชื่อ ที่อยู่ ให้ชัดเจน พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตหรือใบมอบอำนาจจากศาล 1 ชุด (Nachweis über die Bevollmächtigung) ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะปรับปรุงบัญชีรายชื่อนักแปลและล่ามฯ หากได้รับคำขอจากนักแปลหรือล่ามใหม่ หรือ ได้รับคำขอจากนักแปลและล่ามเก่าให้แก้ไขข้อมูล เท่านั้น

เอกสารประกอบ

Übersetzer-Liste_(รายชื่อนักแปลและล่ามภาษาไทย).pdf