บริการงานกงสุล

บริการงานกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ต.ค. 2566

| 2,799 view

ทะเบียนราษฎร

 

Registration

แผนกทะเบียนราษฎร

สอบถามข้อมูล และสำรองนัดหมาย:

โทรศัพท์: 069 - 698 68 213 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 14.00 - 17.00 น.)

อีเมล: [email protected]

 

 

Geburtsurkunde

สูติบัตร

Sterbeurkunde

มรณบัตร

Adoption

การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

Eheschließung

การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย

Scheidung_1

การจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายไทย

Ausbürgerung

การขอสละสัญชาติไทย