บริการงานกงสุล

บริการงานกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ม.ค. 2566

| 4,961 view

กงสุลสัญจร

 

นอกจากจะให้บริการงานกงสุล ณ ที่ทำการในนครแฟรงก์เฟิร์ตแล้ว สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ยังให้บริการกงสุลสัญจรตามเมืองต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีจุดประสงค์หลักคือ ให้บริการงานกงสุลกับประชาชนชาวไทยตามเมืองที่อยู่ห่างไกลและไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในนครแฟรงก์เฟิร์ต

 

งานกงสุลสัญจรที่ให้บริการมีดังต่อไปนี้

ชนิดของงานกงสุล ค่าธรรมเนียม (ยูโร)
รับคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์) (อายุการใช้งาน 5 ปี) 35
รับคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์) (อายุการใช้งาน 10 ปี) 50
รับคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว 10
รับคำร้องแจ้งเกิดขอขอสูติบัตรไทยให้บุตร 15
รับคำร้องออกหนังสือมอบอำนาจ 15
รับคำร้องออกหนังสือแแสดงความยินยอมให้บุตรเดินทางมาต่างประเทศ 15
รับคำร้องหนังสือรับรองสถานภาพสมรส
(ไม่เป็นคู่สมรสของผู้ใดและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะจดทะเบียนสมรสได้)
15
หนังสือขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) 15
นิติกรณ์รับรองต่าง ๆ 15
รับคำร้องขอทำบัตรประชาชน 5

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นใดอีก นอกจากค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ข้างต้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแนะนำให้ผู้ที่มาใช้บริการกงสุลสัญจรเตรียมเอกสารและสำเนามาให้ครบ พร้อมซองเปล่าติดแสตมป์ 4.25 ยูโร เพื่อที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้จัดส่งเอกสารกลับให้ท่านได้ เป็นต้นว่า หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นๆ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถออกให้ท่านในวันให้บริการกงสุลสัญจรได้ หรือท่านสามารถไปติดต่อขอรับเอกสารหรือหนังสือเดินทางที่ท่านยื่นขอได้เองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในนครแฟรงก์เฟิร์ตระหว่างเวลาเปิดทำการ

เพื่อป้องกันไม่ให้เอกสารได้รับความเสียหายระหว่างทางไปรษณีย์ ขอแนะนำให้ใช้ซองที่มีพลาสติกกันกระแทกขนาด A5 สำหรับหนังสือเดินทาง และซองขนาด A4 สำหรับเอกสารขนาด A4

ท่านสามารถติดตามกำหนดการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จากข่าวประชาสัมพันธ์ และหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือ มีคำถามประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ทีมงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ตามหมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้

069-69 86 8 0