บริการงานกงสุล

บริการงานกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ต.ค. 2566

| 16,244 view

การสำรองนัดหมายในการยื่นคำร้องบริการนิติกรณ์ (รับรองเอกสาร/หนังสือมอบอำนาจ/หนังสือรับรองต่าง ๆ)

คลิกที่นี่ เพื่อสำรองนัดหมายในการยื่นคำร้องบริการนิติกรณ์

How_to_Q_-_Legal

 

หลักเกณฑ์การสำรองนัดหมายสำหรับมายื่นคำร้องบริการนิติกรณ์

กรุณาอ่านหลักเกณฑ์การสำรองนัดหมายฯ ต่อไปนี้ ให้เข้าใจ เพราะท่านต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่อไปนี้ ก่อนที่ท่านจะสามารถสำรองนัดหมายได้

  1. การนัดหมายนี้เปิดบริการเฉพาะผู้ต้องการทำนัดหมาย เพื่อมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) และบริการนิติกรณ์ (รับรองเอกสาร/มอบอำนาจ/หนังสือรับรองต่าง ๆ) เท่านั้น ท่านไม่สามารถนัดหมายเรื่องอื่นได้
  2. การทำนัดหมายทำได้ 1 นัดหมาย ต่อ 1 คน เท่านั้น (1 คน ต่อ 1 นัดหมาย)
  3. ท่านสามารถนัดหมายได้เพียงเวลาเดียวเท่านั้น ไม่สามารถจองเวลาอื่นเผื่อได้
  4. สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนัดหมายเป็นครั้งแรก จะต้องคลิกที่ "สมัครสมาชิก" ที่มุมซ้ายล่างเพื่อสมัครสมาชิกก่อน หลังจากนั้นจึงจะสามารถใช้รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก หรือเลขที่หนังสือเดินทางเป็น Username และหมายเลขโทรศัพท์เป็น Password ในการลงทะเบียนเข้าระบบนัดหมายได้่
  5. ท่านต้องเดินทางไปยื่นคำร้องตามวันเวลานัดหมายด้วยตัวเอง และจะต้องเดินทางไปถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 10 นาที และหากท่านมาช้ากว่าที่นัดหมายไว้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
  6. หากการนัดหมายไม่สมบูรณ์ ท่านจะไม่มีสิทธิ์ได้ยื่นคำร้องตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้
  7. สถานกงสุลใหญ่ฯ จะใช้ข้อมูลการนัดหมายที่ปรากฎในฐานข้อมูลของสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นเกณฑ์ในการรับคำร้องตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้เท่านั้น หากฐานข้อมูลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่ปรากฎข้อมูลการนัดหมายของท่าน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ท่านจะไม่มีสิทธิ์ในการใช้คิวนัดหมาย
  8. สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองคิวนัดหมาย หากพบว่ามีการใช้เลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง และชื่อ-นามสกุลไม่ถูกต้อง และไม่ตรงตามข้อมูลทะเบียนราษฎรในปัจจุบัน
  9. สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่รับคำร้องของผู้ที่ไม่มาตามเวลานัดหมาย
  10. สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่รับคำร้องของผู้ที่ไม่ได้นัดหมายมาก่อนล่วงหน้า
  11. หากเอกสารและหลักฐานของท่านไม่สมบูรณ์ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่รับคำร้องของท่าน แม้ท่านจะเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตามเวลานัดหมายแล้วก็ตาม