วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ม.ค. 2566

| 4,404 view
มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุด
(สถานะวันที่ 10 ม.ค. 2566)
 
1.บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน หรือ หลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิด-19 หรือหลักฐานประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาโควิด-19 ในประเทศไทย
2. อย่างไรก็ดี บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่เดินทางมาจากประเทศ/พื้นที่ ที่กำหนดให้แสดงหลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนกลับเข้าประเทศ จะต้องแสดงหลักฐานการมีประกันสุขภาพที่มีวงเงินอย่างน้อย 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมการรักษาโควิด-19 ในประเทศไทย
ทั้งนี้ ปัจจุบัน (สถานะวันที่ 10 ม.ค. 2566) ผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยเข้ามาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไม่ต้องแสดงหลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ดังนั้น บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยจากสหพันธ์ฯ จึงไม่ต้องแสดงหลักฐานเอกสารใดๆ ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยตามข้อ 1
 

20230110_Krankenversicherung_TH