งานเทศกาลอาหารไทย 4 ภาค Thai Kultur Food Festival Vierheim

งานเทศกาลอาหารไทย 4 ภาค Thai Kultur Food Festival Vierheim

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 พ.ค. 2567

| 76 view

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารไทย 4 ภาค Thai Kultur Food Festival Vierheim ที่ห้างสรรพสินค้า Rhein Neckar Zentrum เมือง Viernheim รัฐเฮสเซิน โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณคุณวรกานต์ สตาเช็ค ผู้จัดงาน ตลอดจนพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ได้มีส่วนในการจัดงาน เพื่อส่งเสริมอาหารและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ รวมถึงแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมเช่นนี้ในโอกาสต่อๆ ไป เนื่องจากรัฐบาลไทยมีความพยายามในการผลักดัน Soft Power ในรูปแบบของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจและการผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้จากสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมอาหารไทยซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบสินค้าเกษตร สร้างรายได้เข้าประเทศจากการส่งออก ทำให้เกิดการจ้างงาน รวมทั้งเป็นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างภาคการท่องเที่ยวอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ