การติดต่อขอข้อมูล

การติดต่อขอข้อมูล

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ม.ค. 2566

| 6,551 view

การติดต่อขอข้อมูล

 

ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ดังนี้

 • ส่งจดหมายพร้อมซองเปล่าขนาด A4 หรือ A5 ติดแสตมป์ 1.55 ยูโร มาที่
  Königlich Thailändisches Generalkonsulat
  Kennedyallee 109
  60596 Frankfurt am Main
 • ทางอีเมล์: [email protected] หรือ [email protected]
 • โดยการส่งโทรสาร (แฟกซ์) มายังสถานกงสุลใหญ่ฯ หมายเลขโทรสาร คือ 069-69 86 8 228
 • โดยทางโทรศัพท์(สายกลาง) คือ 069-69 86 80 
  ช่วงเวลาการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์สายกลางคือ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 14.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ
 • หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน สำหรับคนไทยในเยอรมนี (เฉพาะนอกเวลาราชการ) +๔๙ ๑๗๔ ๓๕๒ ๓๐๓๓

สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดให้บริการรับคำร้อง 

วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.30 น.


ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จันทร์-ศุกร์ เฉพาะช่วงบ่ายระหว่างเวลา 14.00 – 17.00น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้

สูติบัตรไทย/ มรณบัตรไทย/ จดทะเบียนสมรสไทย/ จดทะเบียนหย่าไทย/ จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม/ สละสัญชาติไทย

069-69 868 213

[email protected]

_____________________________________________

ตรวจลงตรา (วีซ่า)

069-69 868 208

[email protected]

_____________________________________________

รับรองเอกสารทางไปรษณีย์

069-69 868 209

[email protected]

_____________________________________________

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์  (อี-พาสปอร์ต)/ หนังสือเดินทางฉุกเฉิน

069-69 868 214/ 215

[email protected]

_____________________________________________

บัตรประจำตัวประชาชนไทย/ ช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์

069-69 868 205

[email protected]

_____________________________________________

หนังสือมอบอำนาจทั่วไป/ รับรองเอกสาร/ หนังสือรับรองอื่น ๆ (อาทิ ผ่อนผันทหาร  รับรองสถานภาพสมรส)

069-69 868 226

[email protected]

 

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง